Vågetjenesten Thisted

Retningslinier for Vågetjenesten

Retningslinjer og kontrakt

Den frivillige har skrevet under på en kontrakt og dermed bekræftet sit medlemskab af Vågetjenesten i Thisted 

 Den frivillige påtager sig vågeopgaver, når det er muligt, efter koordinators opfordring.

Alle aftaler om vågeopgaver skal gå igennem koordinator. 

En aktiv frivillig forpligter sig til at deltage i de fællesmøder, bestyrelsen afholder hver anden eller tredje måned. Fællesmødet rummer blandt andet supervision, fremlæggelse af et relevant emne og øvelser i kommunikation.

Supervisionen/øvelserne er en meget vigtig del af vores egen udvikling i forhold til at være en støtte for et menneske, som er ved at afslutte sit liv. I supervisionen lærer vi at blive bevidst om vores egen angst, smerte og rummelighed ved at vi åbner os i en gruppe. Ved skiftevis at være den der åbner op for egen smerte, uklarhed mm, og være den der lytter, arbejder vi på at kaste lys på vores egen ubevidste angst for døden. Derved lærer vi at acceptere vores egen dødelighed og i takt med det at kunne møde andre menneskers død. Dette er for de fleste en livslang proces, derfor anser vi det for vigtigt at alle medlemmer indgår i dette indre arbejde.

Dette er med til at give vores vågetjeneste kvalitet, og på den måde kan vi som gruppe træde til, hvis et medlem har problemer med en syg og ikke kan løse det ved egen hjælp. Denne støtte fra gruppen skal tilgodese både den syges og den frivilliges psykiske og fysiske vel. 

En frivillig kan til enhver tid skifte mellem aktiv og passiv status i gruppen.

Kontrakt for frivillige i VÅGETJENESTEN  i  THISTED.

Når denne kontrakt er dateret og underskrevet af begge parter, er du tilknyttet  VÅGETJENESTEN  i  THISTED. Kontrakten vil blive makuleret, når jobbet som vågekone stopper.

Med din underskrift erklærer du at overholde følgende retningslinjer:

 1. Jeg forpligter mig til at deltage i kvartalsmøder, ca. 4 gange årligt, samt i foreningens faglige arrangementer. Er jeg en enkelt gang forhindret, melder jeg afbud til koordinator på tlf.   42 19 00 07.
 2. Jeg har tavshedspligt med den viden, jeg gennem mit frivillige arbejde får om andre personers private forhold, herunder sygdom.
 3. Jeg har tavshedspligt med den viden, også om andre frivillige, jeg får gennem drøftelserne under fællesmøder og supervision.
 4. Tavshedspligten ophører ikke, selv om jeg holder som frivillig.
 5. Jeg respekterer den syges og familiens livssyn og tro.
 6. Jeg retter mig efter den syges, familiens og personalets anvisninger.
 7. Jeg udfører ikke plejeopgaver eller andet fagligt arbejde. I tvivlstilfælde, spørger jeg koordinator eller bestyrelsen om gældende praksis.
 8. Som frivillig har jeg altid ret til at sige fra, hvis jeg har brug for en pause.
 9. Jeg modtager ikke nogen form for vederlag eller gaver i forbindelse med mit frivillige arbejde.
 10. Hvis der sker alvorlige ændringer i mit liv, er jeg indforstået med at koordinator eller et bestyrelsesmedlem drøfter med mig, om jeg skal holde en pause fra aktiv vågetjeneste.
 11. Har jeg, uanset årsag, behov for en fortrolig samtale, kan jeg altid henvende mig til koordinator eller en anden af bestyrelsens medlemmer.